B’nai B’rith története

A Szövetség Fiai Magyarországon

A B'nai B'rith Budapest Páholy

A B'nai B'rith (héber nyelven: a Szövetség Fiai) ma az egyik legbefolyásosabb nemzetközi zsidó szervezet. Az ős-B'nai B'rith 1843-ban alakult az Egyesült Államokban 12 New York-i zsidó alapította a szekuláris szervezetet, a kor szabadkőműves hagyományainak szellemében, ekképp próbálván közös platformot teremteni a New York-i zsidóság számára. A szervezet célja „egyesíteni az izraelitákat azon munkában, mely előmozdítja mind a maguk mind az egész emberiség legnemesebb érdekeit.” A kezdetektől – szabadkőműves mintára – páholyokba szerveződő B'nai B'rith sikerrel hidalta át a hitközségek közti szakadékokat és növelte jelentőségét.

A századforduló időszakáig németországi bevándorlók illetve azok leszármazottai adták a B'nai B'rith gerincét, igyekeztek az újonnan jöttek asszimilációját előmozdítani. Nyelvtanfolyamot szerveztek, munkát kerestek az újonnan bevándorolt zsidóknak, és gondoskodtak arról is, hogy egy részük ne New Yorkban, hanem az ország más részein telepedjen le. Ahogy a következő évtizedekben a bevándorlók új hulláma sikeresen beilleszkedett az amerikai társadalomba, és elfoglalta a súlyának megfelelő helyet a zsidó közösségben, a B'nai B'rith „német” jellege is megszűnt. A szervezet így maradt meg sikeresen az egész zsidó közösség szószólójának: nyitott volt a zsidóság különböző csoportjai előtt. A hagyományok egy része lassította  alkalmazkodását a változó világhoz: alig tizenöt éve, hogy a nők teljes jogú tagjai lehetnek a páholyoknak. Vallási gyökerei miatt pedig – noha alapvetően szekuláris szervezet – csak zsidókat vesz föl tagjai közé. A B'nai B'rith legkülönbözőbb szociális, oktatási és más segélyprogramjai ugyanakkor mindenki előtt nyitva állnak.

A B'nai B'rith tevékenysége ma a zsidó közösségi élet szinte minden területére kiterjed: a legkülönfélébb szociális programoktól kezdve az antiszemitizmus elleni küzdelmen keresztül Izrael támogatásáig. Van ifjúsági szervezete, felnőttoktatási programjai, kórházai, szociális otthonai, rokkantak átképzését elősegítő tanfolyamai. Az amerikai zsidóság a zsidó világban Izraeléhez mérhető befolyással rendelkezik, a B'nai B'rith egyetlen zsidó szervezetként állandó képviselővel rendelkezik az ENSZ-ben. E helyzetéből következően jelentős szerepe volt abban, hogy a szovjet közreműködéssel 1975-ben meghozott, cionizmus = rasszizmus határozatot 1991-ben az ENSZ közgyűlés visszavonja.

A B'nai B'rith által 1913-ban alapított Anti Defamation League ma az amerikai zsidóság legfontosabb szervezete a diszkrimináció elleni küzdelemben. Az ADL nemcsak az antiszemitizmus, hanem minden fajta diszkrimináció ellen fellép. A szintén B'nai B'rith keretek közt működő Hillél Alapítvány a felsőoktatásban tanuló zsidó diákság számára igyekszik olyan szervezeti keretet, minél sokszínűbb elfoglaltságot kínálni, amely esély a zsidó közösségben való megmaradásra. A B'nai B'rith egyik erőssége az egész világra kiterjedő hálózat, ahol természetesen számtalan lehetőség kínálkozik a helyi zsidóság támogatására, megerősítésére.  A szervezet jelszava: Ahol a szabad világban zsidók élnek, ott van a B'nai B'rith is. A vasfüggöny leomlása után a B'nai B'rith hamarosan megjelent Magyarországon is, ahol Közép-Európa legnagyobb megmaradt zsidó közössége él. 

II.

A B'nai B'rith első európai páholya, a Német Birodalmi Páholy már 1882-ben megalakult, és XX. század első évtizedeire már Kelet-Európában is számos páholy működött, Magyarországon a szervezetnek csekély előélete volt csupán. A magyarság iránti hűségét mindenek fölé helyező honi zsidóság nem volt kedvező közeg a zsidóság határokon túlterjedő egységét hirdető B'nai B'rith számára, amely csak az 1918 előtti liberális korszakban létezett Magyarországon.

A magyarországi zsidóság előtt hivatalosan 1989-ben nyílt meg a világ. Hamarosan sor került az első találkozásra az angliai B'nai B'rith néhány tagjával, majd egy látogatásra a londoni páholy egyik ülésén.  A B'nai B'rith európai tisztségviselőinek többrendbeli  pesti látogatása és buzdítása után Bollmann Györgyit és Korányi Lászlót Münchenben a tagok közé fogadták őket és – amiként azt az előírások megkívánták – B'nai B'rith tagként kezdhettek hozzá a budapesti páholy megszervezéséhez.

A szervezéshez szükséges nyilvánosságot a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (Mazsike) összejövetelei biztosították. 1990 februárjában került sor az ünnepélyes alakuló ülésre. 

 

III.

A B'nai B'rith budapesti páholyának megszületésével eddig ismeretlen lehetőség jelent a magyarországi zsidó közösség számára. A páholy mögött nagy politikai befolyással és pénzügyi lehetőségekkel bíró szervezet állott, amely pontosan azt nyújthatta, ami a magyar zsidóságból hiányzott: jártasságot a modern társadalom dolgaiban és a hagyományban gyökerező közösségi felfogást. Ez utóbbi kettő Magyarországon történelmi okok miatt szinte tökéletesen különvált egymástól. A közösségi élet porondjára belépett egy olyan szervezet, amely  megtestesítője volt a zsidóság modern kori sikereinek, hatékonyságának.

A B'nai B'rith megőrzött bizonyos exkluzivitást a zsidó közösségen belül is. Így például nem – vagy csak egyes alkalmakkor – reklámozza programjait a széles nyilvánosság előtt, ideértve még a zsidó szervezetek nyilvános fórumait is. Tagja is csak akkor lehet valaki, ha két tag ajánlásával kopogtat. 

IV.

A budapesti páholy alakulása utáni hónapokban több nyugat-európai páholy nyújtott támogatást az infrastruktúra kialakításához. Ez a magyarországi B'nai B'rith-nek megelőlegezett bizalom gesztusa volt: az új páholyt úgy kezelték, mintha máris a nyugat-európaihoz hasonló befolyással rendelkezne Magyarországon.

Ezen is túltett a B'nai B'rith Alapítvány létrehozása. Ez az évi 150 ezer font költségvetéssel dolgozó alapítvány a magyarországi kisvállalkozások fellendítéséhez kívánt hozzájárulni. A pénz az angol állam által alapított Know How Fund-tól származott, amely a kelet-európai átalakulást volt hivatott előmozdítani. A pályázat elnyerése után felállítottak a B'nai B'rith Alapítvány irodáját Budapesten. Az angliai és budapesti iroda különböző programokat hirdetett az újonnan indult magyarországi vállalkozások számára, amelyek ingyen vehettek részt az alapítvány által szervezett különböző tanfolyamokon, szaktanácsadásokon, utazásokon. Ezek során az angliai B'nai B'rith-nek az üzleti világban jártas tagjai osztották meg tapasztalataikat a kezdő magyar vállalkozókkal. Az angol kormány által kitűzött célon túl a B'nai B'rith szándéka a programban való részvétellel az volt, hogy a zsidósággal kapcsolatos előítéleteket oszlassa. Négyéves működése során az alapítvány több mint négyszáz magyar vállalkozással került kapcsolatba. A magyar B'nai B'rith tagok első ízben láthatták, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelemnek más módja is lehetséges, mint a nyilvános dörgedelmek vagy a hatósági eljárás követelése. 1994-ben a B'nai B'rith Alapítvány befejezte magyarországi munkáját.

 

V.

A B'nai B'rith budapesti páholya saját tagjainak erőfeszítéséből és a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványnál elnyerhető támogatásokból illetve a MAZSIHISZ támogatásával igyekezett/igyekszik céljait elérni.

 

VI.

Kétségkívül újat hozott a pesti B'nai B'rith, amikor a politizálás új eszközeivel ismertette meg a magyarországi zsidóság vezetőit. Az 1990-ben alakult magyarországi páholy éppen az Antall-kormány idején élte legaktívabb korszakát, amikor a szélsőjobboldal hangja a legerősebb volt Magyarországon, amikor befolyása a kormánypártban is számottevő volt, és amikor sokak számára nem volt egyértelmű, vajon a demokratikus intézményrendszer elbírja-e a szélsőségek támadásait. A B'nai B'rith nemzetközi súlyával, a diszkrimináció elleni harcban szerzett tapasztalataival ideálisnak látszott a magyarországi antiszemitizmus elleni fellépésre. Ebben az időszakban több ilyen témájú konferenciát is szerveztek. Emelte ezek súlyát, hogy a nemzetközi B'nai B'rith segítségével megnyerték az együttműködéshez a német Konrad Adenauer Alapítványt.

Egy 1992 februárjában rendezett, széles körben nem reklámozott, kétnapos összejövetelen nyugat-európai B'nai B'rith aktivisták számoltak be arról, hogy a nyilvános megbélyegzés mellett/helyett milyen más eszközökkel lehet hatékonyan leszerelni a zsidókról barátságtalanul nyilatkozó személyeket, szervezeteket..

Fontosak a nemzetközi kapcsolatok akkor is, amikor a magyarországi páholy vezetői a B'nai B'rith amerikai csúcsvezetését tájékoztatják a honi helyzetről, a zsidósággal kapcsolatos esetleges megoldandó kérdésekről. Ezekre általában akkor kerül sor, amikor a csúcsvezetés és magyar kormánytényezők találkozója esedékes. Magyar kormányküldöttségek amerikai látogatása során rendszeresen sor kerül találkozóra a legfontosabb 4-5 zsidó szervezet vezetőivel, amelyek közt rendszerint jelen van a B'nai B'rith képviselője is.

A B’nai B’rith Budapest Páholy szervezésében és anyagi támogatásával jelenik meg kétévente magyar és angol nyelven az „Antiszemita közbeszéd Magyarországon” című könyv, amely széles áttekintést nyújt a hazai antiszemita megnyilvánulásokról. A könyv fonots iránytű mind a hazai, mind a külfödli politikusok számára.

 

 B’nai B’rith Budapest Páholy